Vård & Service

Vår målsättning är att så långt det är möjligt erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd han/hon behöver. Utgående från våra omvårdnads- och medicinska resurser erbjuder vi den vård som inte kan tillgodoses av annan social- och eller sjukvårdsservice.

Vi strävar efter att vården ska vara så individuellt anpassad som det bara är möjligt. Genom regelbunden kontakt med de anhöriga håller vi en aktiv dialog för att förbättra den individuella vården.

För att individualitetsprincipen ska förverkligas använder vi oss av ett egenskötarsystem. Egenskötaren fungerar som kontaktperson mellan pensionären och de anhöriga. Vid varje avdelning finns dessutom två ansvariga sjukskötare för de anhöriga att kontakta. Detta skapar kontinuitet i sjukvården vilket i sin tur gör att den individuella vården kan förverkligas.

Hur får jag en plats vid Oasen boende- och vårdcenter?
För att komma till Oasen boende- och vårdcenter kontaktar man hemkommunens äldreomsorgsledare eller kommunens socialkansli.
Oftast har den som kommer till Oasen redan en etablerad kontakt med hemkommunens äldreomsorg och socialkansli. 

Om du är missnöjd med vården
Om du är klient eller anhörig/intressebevakare till en klient och upplever att vården ej fungerar på ett tillfredsställande sätt, ska du i första hand vända dig till avdelningsskötaren på den avdelning där vården sker. I andra hand vänder du dig till överskötaren.
Klientombudsmannen
Du kan också få stöd från klientombudsmannen på Åland. Kliientombudsmannen hjälper dig som är klient hos den kommunala socialvården, bland annat inom äldreomsorgen.
Kontaktuppgifter till klientombudsmannen:
telefon: 018 25267
hemsida: www.ombudsman.ax