Avgifter

Grunderna för vårdavgifter vid institutionsboende

Vårdavgifterna för boende på Oasen boende- och vårdcenter beräknas utgående från den åländska tillämpningen av Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) och Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).

Vid långvarig (~permanent) institutionsvård är avgiften 85% av klientens nettomånadsinkomster, dock så att vissa avdrag som sänker vårdavgifter beviljas utgående från lagstiftningen och vad som stadgas i detta dokument. En boende har till exempel rätt att förfoga över minst 150€ som medel för personligt bruk per månad.

Vid kortvarig (~periodplats) institutionsvård är vårdavgiften 22,50 €/dygn. Justeringen av dygnsavgiften för kortvarig vård baseras på indexjustering.

Utöver vad som stadgas i nämnda lag och förordning gäller vad som bestäms i detta dokument.

Den boendes avgift täcker som regel 10-20% av vårdens kostnader. Resten av kostnaden täcks av hemkommunen.

 

Fakturering av vårdavgifter

Oasen boende- och vårdcenter fakturerar månatligen vårdavgifterna.

 

Den boendes inkomstuppgifter

För uträkningen av avgifter har Oasen boende- och vårdcenter rätt att ta del av den boendes, och i vissa fall även partnerns, inkomstuppgifter. Vårdavgifterna beräknas utgående från nettoinkomsterna, dvs inkomsterna efter skatt. Inkomster som beaktas vid uträkningen av vårdavgifterna är löne- och pensionsinkomster, ränte- dividend- och hyresinkomster. Såsom inkomster beaktas även kapitalinkomst- och förvärvsinkomstandelar av jordbruk och näringsverksamhet. Även vårdbidraget beaktas som vårdavgiftsgrundande inkomst.

 

Partners inkomster beaktas

Om den som är i långvarig anstaltsvård omedelbart innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och hans eller hennes månadsinkomster är större än makens månadsinkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Den avgift som tas ut hos en person i långvarig anstaltsvård kan uppgå till högst 42,5 procent av de på ovan nämnda grunder sammanräknade månadsinkomsterna. 

 

Inkomster i främmande valuta

Om klientens vårdavgiftsgrundande inkomster är i annan valuta, används vid konverteringen till eurobelopp en växelkurs som gäller vid dagen för beräknandet av vårdavgiften.

 

Klientens avgifter för långvarig institutionsvård

De lagstadgade avgifterna tas ut av klienterna till högsta belopp (85% av nettoinkomsterna) med beaktande av den åländska tillämpningen av Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården  och Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården samt med beaktande av vad som nedan anges.

 

Klientens medel för personligt bruk

Då kommunalförbundet tar ut klientens vårdavgifter ska klienten lämna kvar med minst 150 € per månad för personligt bruk.

 

Avdrag och inkomster som ej beaktas

  • Utöver vad som bestäms i lag och förordning om klientavgifter gäller följande:
  • Små ränteinkomster

  • Ränteinkomster som understiger 5 € per månad skall bortses ifrån vid uträknandet av vårdavgiftens storlek.
     

Avdrag för bostadskostnader

Då långvarig institutionsvård inleds beaktar Oasen att vårdtagaren har boendekostnader för den bostad som utgjort stadigvarande bostadsadress vid inledandet av institutionsvården.
Följande utgifter beaktas under 3 månader efter inskrivningen som avdrag från vårdtagarens inkomster vid fastställande av vårdavgift:

-månadshyra för hyresbostad som varit vårdtagarens stadigvarande bostad  vid inledandet av institutionsvården

-bolagshyra för ägobostad i bostadsaktiebolag om bostaden varit vårdtagarens stadigvarande bostad vid inledande av institutionsvården

-uppvärmningskostnader och grundavgifter för el och vatten för egnahemshus som varit vårdtagarens stadigvarande bostad vid inledande av institutionsvården

-brandförsäkringspremie

Ansökan om avdrag skall inlämnas inom 1 månad efter att institutionsvården inletts.

Om den som inlett långvarig anstaltsvård har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande vid inledandet av vården, beräknas klientens andel av boendekostnaderna vara 50%.

Utgifter för semesterbostad eller för annan bostad än den man bott stadigvarande i beaktas inte som avdrag.

Intressebevakarens arvode

Som avdrag från vårdtagarens inkomst beaktas månatlig grundavgift för intressebevakare.

 

Övriga avdrag

Övriga avdrag bestäms av klientavgiftslagen, och beviljas av förbundsdirektören.

 Klientens avgifter för kortvarig institutionsvård:
-Dygnsavgiften för klient i kortvarig institutionsvård är 33 €/vårddygn, upp till avgiftstaket 683 € per kalenderår, därefter 19 €/vårddygn.

 

Avgift för dagverksamhet

En dags deltagande kostar totalt 65 €. Deltagaren betalar 15 € medan hemkommunen betalar 50 €.
I priset ingår frukost och lunch och kaffe.

 

Grunderna för vårdavgifter vid effektiverade serviceboendet

Grundavgift: 40,00 € /månad (tvätt av kläder, veckostädning, wc-papper, tv licens, sängkläder)
Vårdavgift: Betalningsförmåga (nettoinkomster) – inkomstgränsen 588 € * 35 %
Måltidsavgifter: 11,50 €/dygn
Hyra: Hyresbeloppet varierar beroende på rummets storlek + 6 m2 för allmänna utrymmen. Hyran är 9,50 euro/m2 (inklusive värme, el, vatten).
I ovannämnda avgifter ingår bland annat inte hälso- och sjukvård som utförs av hemsjukvården, läkemedel, hjälpmedel, hår-, fot- och tandvård, hygienartiklar.
De boende kan söka bostadsbidrag, reseersättningar osv.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 21.9.2023