Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Vårdavdelningar

Vård & Service

Vår målsättning är att erbjuda medlemskommunernas invånare den hjälp och stöd han/hon behöver. Utgående från våra omvårdnads- och medicinska resurser erbjuder vi den vård som inte kan tillgodoses av annan social- och eller sjukvårdsservice.

Vi strävar efter att vården ska vara individuellt anpassad och resursstödjande. Genom regelbunden kontakt med anhöriga håller vi en aktiv dialog för att individanpassa vården.

För att individualitetsprincipen ska förverkligas använder vi oss av ett kontaktmannaskap. Varje boende har en egen vårdare som fungerar som kontaktperson mellan den vårdade och dess anhöriga. På varje avdelning finns även en avdelningsskötare som anhöriga kan hålla kontakten med. Kontaktmannaskapet och uppföljning med avdelningsskötaren skapar kontinuitet i sjukvården vilket i sin tur gör att den individuella vården kan förverkligas.

Hur får jag en plats vid Oasen boende- och vårdcenter?

För att komma till Oasen boende- och vårdcenter kontaktar man hemkommunens äldreomsorgsledare eller kommunens socialkansli. 
Oftast har den som kommer till Oasen redan en etablerad kontakt med hemkommunens äldreomsorg och socialkansli. 

Om du är missnöjd med vården

Om du är klient eller anhörig/intressebevakare till en klient och upplever att vården ej fungerar på ett tillfredsställande sätt, ska du i första hand vända dig till avdelningsskötaren på den avdelning där vården sker. I andra hand vänder du dig till överskötaren.

Klientombudsmannen

Du kan också få stöd från klientombudsmannen på Åland. Kliientombudsmannen hjälper dig som är klient hos den kommunala socialvården, bland annat inom äldreomsorgen.
Kontaktuppgifter till klientombudsmannen:
telefon: 018 25267
hemsida: www.ombudsman.ax  

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 6.9.2019