Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Vårdavdelningar

Vård & Service

Vår målsättning är att erbjuda medlemskommunernas invånare den hjälp och stöd han/hon behöver. Utgående från våra omvårdnads- och medicinska resurser erbjuder vi den vård som inte kan tillgodoses av annan social- och eller sjukvårdsservice.

Vi strävar efter att vården ska vara individuellt anpassad och resursstödjande. Genom regelbunden kontakt med anhöriga håller vi en aktiv dialog för att individanpassa vården.

För att individualitetsprincipen ska förverkligas använder vi oss av ett kontaktmannaskap. Varje boende har en egen vårdare som fungerar som kontaktperson mellan den vårdade och dess anhöriga. På varje avdelning finns även en avdelningsskötare som anhöriga kan hålla kontakten med. Kontaktmannaskapet och uppföljning med avdelningsskötaren skapar kontinuitet i sjukvården vilket i sin tur gör att den individuella vården kan förverkligas.

Hur får jag en plats vid Oasen boende- och vårdcenter?

För att komma till Oasen boende- och vårdcenter kontaktar man hemkommunens äldreomsorgsledare eller kommunens socialkansli. 
Oftast har den som kommer till Oasen redan en etablerad kontakt med hemkommunens äldreomsorg och socialkansli. 

Om du är missnöjd med vården

Om du är klient eller anhörig/intressebevakare till en klient och upplever att vården ej fungerar på ett tillfredsställande sätt, ska du i första hand vända dig till avdelningsskötaren på den avdelning där vården sker. I andra hand vänder du dig till överskötaren.

Klientombudsmannen

Du kan också få stöd från klientombudsmannen på Åland. Kliientombudsmannen hjälper dig som är klient hos den kommunala socialvården, bland annat inom äldreomsorgen.
Kontaktuppgifter till klientombudsmannen:
telefon: 018 25267
hemsida: www.ombudsman.ax  

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 6.9.2019