Dagverksamhet

Under hösten 2015 inledde Oasen boende- och vårdcenter dagverksamhet för personer med minnessjukdom eller andra sjukdomar med påverkan på den kognitiva förmågan. Dagverksamheten innebär att en person som ännu bor i sitt hem eller på ett serviceboende besöker Oasen för några timmar av rehabilitering, stimulans och gemenskap. Måltiderna intas på Oasen.

Dagverksamheten pågår två dagar i veckan kl 9-15.

Oasens dagverksamhet sker i en hemlik och lugn lokal med egen ingång vilket omfattar ett stort rum med öppet kök, en handikapptoalett och en mindre toalett. I omedelbar anslutning finns konditionssal och ljusterapirum. Vid behov finns möjlighet till enskilt vilorum. Utrymmena finns belägna avsides från vårdavdelningarna och kan låsas vid behov.

Utemiljön består av stor trädgård med planteringar, en asfalterad promenadslinga runt byggnaden samt möjligheter till promenad i närbelägen omgivning.

I dagverksamheten strävar man till att ta hänsyn till de enskilda deltagarnas behov. Då en person börjar delta i dagverksamhet görs därför en genomgång av personens levnadshistoria, av sjukdomsbilden och av personliga önskemål. Anhöriga kan delta i genomgången och fylla i med viktiga bakgrundsuppgifter som stöd.

Bakgrunden till att dagverksamhet behövs är att minnessjukdomar diagnosticeras allt oftare bland medborgarna. Inte endast äldre personer drabbas. Många som får diagnosen i ett tidigt skede har kvar förmågan att bo i det egna hemmet tillsammans med anhöriga. Genom att delta i dagverksamhet kan nedgången i funktionsförmågan bromsas och i vissa fall också förbättras. För den som är närståendevårdare kan dagverksamheten ses som en avlastning.

Hur kommer man med i dagverksamheten?

I första hand är det äldreomsorgen i den berördas hemkommun som ska erbjuda personen att delta i dagverksamheten. Det är också äldreomsorgen som meddelar till Oasen boende- och vårdcenter att man vill erbjuda en person plats i Oasens dagverksamhet.

Klienten, anhöriga och hemkommunen bestämmer tillsammans hur ofta en person deltar i dagverksamheten.

Den berörda och anhöriga kan också själva ta kontakt med kommunens äldreomsorg och höra sig för om möjligheterna att delta i Oasens dagverksamhet.

Kommunens äldreomsorg riktar anmälan och förfrågningar till Oasens ledande sysselsättningsterapeut Mejt Svahnström, telefon 373 273, e-post mejt.svahnstrom@dgh.ax eller överskötaren, telefon 373 260.

Personal

Dagverksamheten leds av ledande sysselsättningsterapeut Mejt Svahnström, den fysiska träningen sköts av fysioterapeuterna. I viss utsträckning kan ytterligare någon ur Oasens vårdpersonal delta i genomförandet av dagverksamheten.

Sysselsättningsavdelningen nås på nummer 373 273, e-post: mejt.svahnstrom@oasen.ax

 

 

Deltagande på egen bekostnad

Den som är beredd att delta i dagverksamheten helt på egen bekostnad, det vill säga utan att gå via hemkommunens äldreomsorg, är välkommen att inlämna en intresseanmälan. 

Meddela förhinder

Ibland får deltagaren förhinder och kan inte delta som planerat i dagverksamheten. Det är mycket viktigt att frånvaron anmäls på förhand till Oasen. Eftersom gruppen högst består av ungefär sex deltagare har redan en deltagares frånvaro betydelse för planeringen.

På grund av att verksamheten ska finansieras av avgifter kommer Oasen att debitera deltagarens hemkommun även för uteblivna besök.

Oasen meddelar kommunen om en deltagare uteblivit så att kommunen tillsammans med deltagaren och anhöriga kan ta ställning till om deltagaren ska fortsätta besöka Oasens dagverksamhet. 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 26.1.2024